Πιστοποιητικά Πυρασφάλεια – Μελέτες

Πιστοποιητικά Πυρασφάλεια

Πιστοποιητικά Πυρασφάλεια


Αρχικά κατατίθεται πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα σχέδια καθώς και Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας, ώστε μετά τον έλεγχό τους από το αρμόδιο Γραφείο Πυρασφάλειας να εκδοθεί η Έγκριση της Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας.. Μετά την Έγκριση της Μελέτης Πυροπροστασίας από το Γραφείο Πυρασφάλειας ακολουθεί η κατασκευή των μόνιμων συστημάτων Πυρόσβεσης, καθώς και η λήψη των υπολοίπων μέτρων πυροπροστασίας που περιγράφονται στην Εγκεκριμένη Μελέτη. Η κατασκευή την έργων είναι υποχρεωτική για τη λήψη του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των συστημάτων Πυρόσβεσης και της λήψης όλων των μέτρων που περιγράφει η Εγκεκριμένη Μελέτη Πυροπροστασίας, κατατίθεται αίτηση στο αρμόδιο Γραφείο Πυρασφάλειας για τη διενέργεια αυτοψίας, ώστε να διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι έχουν κατασκευαστεί και ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα Πυροπροστασίας, όπως αναφέρονται στην Εγκεκριμένη Μελέτη Πυροπροστασίας. Μετά την ολοκλήρωση και της αυτοψίας και αφού διαπιστώσει η Υπηρεσία, ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, όπως αυτά περιγράφονται στην Εγκεκριμένη Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας, και ελεγχθεί η λειτουργία τους, προχωρεί στην έκδοση του νέου Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας για τη δραστηριότητά σας