Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης – Μελέτες

Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης


Η ισχύουσα νομοθεσία αποτελείται Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων και την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) που αφορά στην κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων ανάλογα με το μέγεθός τους, το πεδίο εφαρμογών τους και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους.

Η συγκεκριμένη νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων, όπως αυτή ισχύει σήμερα, χωρίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων σε 12 Ομάδες Έργων και σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Έτσι οι δραστηριότητες χωρίζονται σε Α και Β κατηγορίες και η κατηγορία Α σε δύο επιμέρους υποκατηγορίες την Α1 και την Α2.