Άδειες Εγκατάστασης & Λειτουργίας – Μελέτες

Άδειες Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Άδεια Εγκατάστασης


Η άδεια εγκατάστασης της μονάδας Μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων της εταιρείας σας θα χορηγηθεί από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ μετά την υποβολή του σχετικού φακέλου, τον έλεγχο, την αυτοψία του χώρου και την τελική έγκριση των απαιτούμενων από τη νομοθεσία δικαιολογητικών. Η χορηγηθείσα άδεια θα συνοδεύεται και από εγκεκριμένα σχέδια τα οποία δείχνουν τόσο τη διαμόρφωση του κτιρίου, όσο και τη θέση όπου προβλέπεται να εγκατασταθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός, δηλαδή η θέση και το είδος των μηχανημάτων και των συσκευών που απαιτούνται για την παραγωγική διαδικασία.

Άδεια Λειτουργίας


Ο φάκελος που κατατίθεται στη Δ/νση Ανάπτυξης περιλαμβάνει :

  • Μηχανολογική Μελέτη, δηλαδή τα σχέδια του εργοστασίου με τη θέση και την ισχύ των μηχανημάτων, τις τεχνικές περιγραφές της δραστηριότητάς σας, καθώς και τεχνικό υπόμνημα της ισχύος και της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Τα απαιτούμενα από την νομοθεσία δικαιολογητικά όπως, Ακριβές Αντίγραφο Θεωρημένης Οικοδομικής Άδειας, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, κλπ.