Μελέτη Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων – Μελέτες

Μελέτη Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων

Μελέτη Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων


Εκπόνηση μελέτης Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων για την Έγκριση αυτής από Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Νομαρχίας για την Ανακύκλωση μη Μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων, λόγω το ότι τα πλαστικά υφίστανται πλύσεις για τον καθορισμό τους από ετικέτες και κόλες χρειάζεται η Έγκριση Μελέτης Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων (Μ.Ε.Δ.Υ.Α.). Έγκριση Μελέτης Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων (Μ.Ε.Δ.Υ.Α.) από το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Νομαρχίας. Λόγω του γεγονότος ότι στον χώρο της επιχείρησης σας εκτελείται κάποιου είδους παραγωγική διαδικασία ή κάποιου είδους μεταποιητική δραστηριότητα, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει οποιαδήποτε παραγωγή υγρών αποβλήτων τα οποία θα έπρεπε να επεξεργαστούν με κάποιο τρόπο, η δραστηριότητα σας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων και άδειας διάθεσης αυτών.