Άδεια Λειτουργίας – Μελέτες

Άδεια Λειτουργίας

Άδεια Λειτουργίας


Ο φάκελος που κατατίθεται στη Δ/νση Ανάπτυξης περιλαμβάνει :

  • Μηχανολογική Μελέτη, δηλαδή τα σχέδια του εργοστασίου με τη θέση και την ισχύ των μηχανημάτων, τις τεχνικές περιγραφές της δραστηριότητάς σας, καθώς και τεχνικό υπόμνημα της ισχύος και της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Τα απαιτούμενα από την νομοθεσία δικαιολογητικά όπως, Ακριβές Αντίγραφο Θεωρημένης Οικοδομικής Άδειας, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, κλπ.